Home » Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Oficjalna strona internetowa: filozofiapubliczna.amu.edu.pl

E-mail redakcji: filpub@amu.edu.pl

Redak­tor naczelny: dr hab. Piotr W. Juchacz, prof. UAM

„Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” to ukazujące się jako półrocznik recenzowane czasopismo naukowe, stanowiące transdyscyplinarną platformę z jednej strony dla naukowej refleksji i analizy zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych, rozważanych z perspektywy filozofii publicznej, filozofii politycznej oraz filozofii prawa, zaś z drugiej dla rozwijania nowych metod edukacji demokratycznej, filozoficznej i prawnej. Czasopismo stanowi miejsce spotkania i współpracy dwóch środowisk: filozofów politycznych i filozofów prawa aktywnych w instytutach filozofii oraz teoretyków i filozofów prawa aktywnych na wydziałach prawa. W naszym przekonaniu filozofia polityczna stanowi niezbędny i wzbogacający element rozważań z zakresu filozofii prawa, która z kolei stanowi nieodłączną cześć refleksji w obszarze filozofii politycznej, zwłaszcza w analizach z zakresu współczesnej teorii demokracji. Jednym z najciekawszych miejsc spotkania ich obu jest filozofia publiczna.

Artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są recenzowane w systemie double-blind. Czasopismo posiada wdrożone standardy wydawnicze zgodne z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics), korzysta z cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (numery DOI) oraz cyfrowych numerów identyfikacji naukowców (numery ORCID).

ISSN: 2299-1875